Klachten?

Wanneer er klachten zijn die te maken hebben met Wee-Play Kinderopvang hopen we natuurlijk dat deze klacht wordt gedeeld met de betrokken pedagogisch medewerkers, zodat er samen naar een goede oplossing kan worden gezocht. Indien er na bespreking van de klacht nog onvrede heerst, of wanneer een ouder dat prettiger vindt, kan de klacht bespreekbaar gemaakt worden met de directie. In ons intern klachtreglement staat beschreven hoe klachten binnen Wee-Play worden afgehandeld.

 

Is er onvrede over de beslissing die de directie heeft genomen of is er een voorkeur voor een onafhankelijke behandeling, dan is er de gelegenheid om naar het landelijke Klachtenloket Kinderopvang te stappen.

 

Wee-Play Kinderopvang is hierbij aangesloten. Het Klachtenloket is het voorportaal van de Geschillencommissie. De behandeling bij het klachtenloket betreft geen schriftelijke klachtenafhandeling (maar mediation of doorverwijzing). Een schriftelijke klacht betreft de behandeling bij de houder (intern) of de Geschillencommissie (extern).

 

Meer informatie hierover vind u op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

 

Hierboven is de wenselijke situatie geschetst over het bespreken van een klacht. De ouders hebben echter ook altijd de mogelijkheid om rechtstreeks naar het klachtenloket dan wel de Geschillencommissie te stappen.

 

Klik hier voor het klachtenformulier